خط مشی یا مسیر تفکر مهندسین مشاور ویستا سگال بر اساس تعهد به انجام خدمات مورد نیاز کارفرمایان می باشد. این خدمات با کلیه استانداردها ، مقررات و اصول فنی و در زمان معین در اختیار کارفرمایان قرار می گیرد.

این خط مشی که نشان دهنده شیوه اندیشیدن و تصمیم گیری مدیران این شرکت می باشد به شرح زیر است :

 1. تاکید بر ارتقاء رضایت کارفرمایان
 2. تعهد بر اجرای ضوابط، قوانین، مقررات و استاندارهای موجود متداول رشته های فنی و مهندسی
 3. تامین منابع انسانی، اطلاعاتی و تجهیزات متناسب با نیازهای کارفرمایان
 4. تعهد به بهبود مستمر سیستم مدیریت از طریق برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت
 5. برنامه ریزی برای انجام خدمات حرفه ای با کیفیت مطلوب و در زمان تعهد شده
 6. کوشش در جهت حفظ انسجام، حرمت و منزلت حرفه مهندسین مشاور و فعالیت در جهت ارتقاء آن
 7. تلاش مجدانه در جهت ارتقاء توسعه پایدار جامعه و همکاری لازم با کارفرمایان در جهت تصمیم گیری و تصمیم سازی
 8. پایبندی به اصول امانت داری در خصوص مدارک و اسناد پروژه ها و صیانت از آنها
 9. پذیرش پروژه ها بر اساس توان شرکت به لحاظ دانش فنی، سطح تجربه و ظرفیت منابع انسانی شرکت
 10. به روز نگه داشتن دانش و تخصص افراد در راستای جلب اعتماد کارفرمایان و برنامه ریزی برای آموزش کارکنان
 11. ایجاد زمینه مناسب جهت انجام کارهای گروهی و بالا بردن انگیزه مشارکت و تقویت حس مسئولیت پذیری کارکنان
 12. ایجاد محیط کار مناسب همراه با آرامش و کرامت انسانی

این خط مشی به منظور اطمینان و پایداری به صورت سالیانه پایش و بازنگری می شود.