1. ارائه خدمات با کیفیت قابل قبول، نوآورانه و خلاقانه با رعایت منافع ذینفعان و با تکیه بر تجارب ارزشمند گذشته
  2. مشارکت در راستای ارتقاء توانایی های فنی و مهندسی کشور
  3. کمک به تصمیم سازی در سطوح کلان
  4. بهبود سطح خدمات مهندسین مشاور