• دانش محور با ایجاد سیستم مدیریت دانش
  • فعال در زمینه های مهندسی راه آهن، ترافیک، سازه، نقشه برداری و GIS
  • برخوردار از آخرین ابزارها و تکنولوژی
  • انتخاب برتر کارفرمایان در تامین خدمات مهندسین مشاور